Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τη θέσπιση στρατηγικής της ΕΕ για βιώσιμο τουρισμό [2020/2038(INI)]

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ιδίως το άρθρο 195,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, το οποίο θεσπίζει ειδικό καθεστώς για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 174 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τον τουρισμό και τις μεταφορές το 2020 και μετά(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2020, σχετικά με τον τουρισμό και τις μεταφορές το 2020 και μετά (COM(2020)0550) και την έγκριση της δέσμης μέτρων για τον τουρισμό και τις μεταφορές,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» (COM(2020)0456) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Identifying Europe’s recovery needs» (Εντοπισμός των αναγκών ανάκαμψης της Ευρώπης) (SWD(2020)0098),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη γαλάζια οικονομία στην Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook στον τουριστικό κλάδο της ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2019, σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τομέα ως κινητήριας δύναμης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή στην ΕΕ για την επόμενη δεκαετία,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας(3),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2018, με τίτλο «Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό» (COM(2018)0267),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με μια ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ (COM(2017)0623),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2017/864 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς (2018)(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό» (COM(2014)0086) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2017, για τον ναυτικό τουρισμό (SWD(2017)0126),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356) και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 15ης Ιουνίου 2017(5),

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Cork 2.0, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με νέες προκλήσεις και ιδέες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2010, με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με την Ευρώπη, τον πρώτο τουριστικό προορισμό στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον τουρισμό στην Ευρώπη(9),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(10), και της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία μετά το 2020(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 18ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Προς έναν πιο βιώσιμο τουρισμό για τις πόλεις και τις περιφέρειες της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με τον τουρισμό και τις μεταφορές το 2020 και μετά,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0033/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αποτελεί εγκάρσια οικονομική δραστηριότητα που έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και το κλίμα και στην οικονομία της ΕΕ συνολικά, και ειδικότερα στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουριστική βιομηχανία απασχολεί άμεσα και έμμεσα 27 εκατομμύρια άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 11,2 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ, και συνέβαλε κατά 10,3 % στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) της ΕΕ το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός συμβάλλει στην προώθηση μιας ισορροπημένης περιφερειακής δομής, έχει θετικό αντίκτυπο στην περιφερειακή ανάπτυξη και θα πρέπει να συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, της κοινωνικής ευημερίας και της οικονομικής ασφάλειας των τοπικών κοινοτήτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλυσίδα αξίας του τουρισμού είναι ένα από τα κύρια βιομηχανικά οικοσυστήματα της Ευρώπης που έχει προσδιορίσει η Επιτροπή, και ότι είναι πολύπλοκη και αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία, ήτοι τις μεταφορές, τη διαμονή, την εμπειρία και τη διαμεσολάβηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία του κλάδου εξαρτάται από τον βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ των τεσσάρων αυτών στοιχείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός έχει αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή, καθώς συμβάλλει κατά 8 % στις παγκόσμιες εκπομπές CO2(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του τουρισμού περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών και επαγγελμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα επικρατούν κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι δραστηριότητες των οποίων παράγουν απασχόληση και πλούτο στις περιφέρειες που εξαρτώνται από τον εν λόγω τομέα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, το 51,7 % των τουριστικών καταλυμάτων της ΕΕ βρίσκονταν σε παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το δε 32,9 % εξ αυτών βρίσκονταν σε αγροτικές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές χαρακτηρίζονται από απομακρυσμένη τοποθεσία, νησιωτικό χαρακτήρα και ισχυρή οικονομική και κοινωνική εξάρτηση από τους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών, γεγονός που τις καθιστά ακόμη πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του τουρισμού και των μεταφορών ήταν από αυτούς που επλήγησαν περισσότερο από τη νόσο COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι κινδυνεύουν τουλάχιστον έξι εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ, όπως αυτές των εποχικών εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί στις μετακινήσεις που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας εξακολουθούν να πλήττουν σοβαρά τον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό τουρισμό, όπως φαίνεται και από τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού του ΟΗΕ (UNWTO), τα οποία δείχνουν μείωση κατά 70 % των διεθνών τουριστικών αφίξεων το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του μέσου «Next Generation EU», η Επιτροπή εντόπισε μια βασική επενδυτική ανάγκη για το οικοσύστημα του τουρισμού ύψους 161 δισεκατομμυρίων EUR, που αντιστοιχεί στο 22 % του συνολικού επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της νόσου COVID-19 είχε σοβαρό αντίκτυπο σε όλους τους τρόπους μεταφορών, ιδίως στην εναέρια συνδεσιμότητα, και προκάλεσε μείωση των αεροπορικών υπηρεσιών, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πτήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο στις εξόχως απόκεντρες και νησιωτικές περιοχές της ΕΕ, όπου η προσβασιμότητα και η συνδεσιμότητα είναι ζωτικής σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της νόσου COVID-19 έχει προκαλέσει αβεβαιότητα σε εκατομμύρια επιβάτες και καταναλωτές όσον αφορά τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων των περίπλοκων διαδικασιών αξίωσης επιστροφής χρημάτων που συχνά δεν ικανοποιούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών είναι κρίσιμης σημασίας για το μέλλον του τομέα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 195 ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση συντονίζει και συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού, ειδικότερα μέσω της προώθησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης στον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα του τουρισμού, όπως η πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, η πρόοδος προς την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, η κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, και η στήριξη των ΜΜΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα ενίσχυσης του κλάδου του τουρισμού και των μετακινήσεων είναι πιο αποτελεσματικά όταν λαμβάνονται στο πλαίσιο μιας συντονισμένης στρατηγικής της ΕΕ, με συνεκτίμηση των εθνικών και περιφερειακών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας έχει δεσμευτεί να επιταχύνει και να εφαρμόσει μέτρα και δράσεις που διασφαλίζουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος και στην εκπλήρωση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ιδίως του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώνεται πρόοδος στον τομέα της ήπιας κινητικότητας και των συναφών διαδρομών, οι οποίες ανταποκρίνονται στην επιθυμία των ευρωπαίων καταναλωτών για τουριστικές ευκαιρίες πιο οικολογικές και πιο κοντά στη φύση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα αποτελεσματικό, ασφαλές, πολυτροπικό και βιώσιμο σύστημα συλλογικών μεταφορών θα αποτελούσε θετική συμβολή στην οικονομία στους τομείς του τουρισμού, των μετακινήσεων αναψυχής και της φιλοξενίας, καθώς προσφέρει βιώσιμες και ευέλικτες λύσεις κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, βοηθώντας στο να διατηρηθούν τα φυσικά οικοσυστήματα και τα τοπικά αστικά και φυσικά περιβάλλοντα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων θα πρέπει να αποτελέσει το ιδανικό πλαίσιο για πρωτοβουλίες ενίσχυσης του βιώσιμου τουρισμού, ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα των τουριστικών προορισμών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και οι συνδέσεις του με τις αστικές, τοπικές και παράκτιες περιοχές θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην παροχή βιώσιμων, εναλλακτικών και ευέλικτων λύσεων μεταφορών για τα ταξίδια και τον τουρισμό·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναδύονται νέες τάσεις στον τουρισμό κυρίως λόγω της ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο οικολογικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο υπαίθριος τουρισμός και ο ιατρικός τουρισμός·

Αποκατάσταση: σχέδια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της νόσου COVID-19

 1. τονίζει ότι η έξαρση της νόσου COVID-19 παρέλυσε τον τομέα τουρισμού της ΕΕ, ασκώντας πρωτοφανείς πιέσεις στο οικοσύστημά του· επισημαίνει ότι η συνεχής βραχυπρόθεσμη οικονομική στήριξη είναι απαραίτητη για την επιβίωση του τομέα, ιδίως υπό το φως του δεύτερου και τρίτου κύματος της πανδημίας· πιστεύει, ωστόσο, ότι η τρέχουσα κρίση θα πρέπει να κάνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν πλήρως τη σημασία του κλάδου του τουρισμού, να τον ενσωματώσουν πλήρως στα ευρωπαϊκά και εθνικά σχέδια ανάπτυξης, να ενισχύσουν την ποιότητα της προσφοράς του ώστε να γίνει πιο βιώσιμος και προσιτός σε όλους, και να ξεκινήσουν τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και τον συνολικό εκσυγχρονισμό του τομέα, οι οποίες έχουν ήδη καθυστερήσει πολύ·
 2. ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, κοινά και συντονισμένα κριτήρια για ασφαλή ταξίδια, όπως ενέκρινε το Συμβούλιο στη σύστασή του για συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας(13), διευκολύνοντας παράλληλα την εφαρμογή του εντύπου εντοπισμού επιβατών της ΕΕ, ψηφιακά όπου είναι δυνατόν, με πλήρη σεβασμό των κανόνων για την προστασία των δεδομένων· τονίζει τη σημασία των εθελοντικών, διαλειτουργικών και ανωνυμοποιημένων εφαρμογών παρακολούθησης, ιχνηλάτησης και προειδοποίησης, με χρήση της πύλης διαλειτουργικότητας της Επιτροπής, χωρίς κανένα από τα δεδομένα να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς επιβολής του νόμου, καθώς και τη σημασία καθορισμού κοινών κριτηρίων υγιεινής στους κύριους κόμβους μεταφορών·
 3. καλεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) να παρακολουθεί και να δημοσιεύει εγκαίρως τον χρωματικό χάρτη των χωρών και των περιφερειών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των νησιών – όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία – με στόχο μια συντονισμένη και αποτελεσματική απάντηση για τους ταξιδιώτες και τις επιχειρήσεις· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη διάδοση του χάρτη μέσω των εθνικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο χάρτης φθάνει επίσης στους πολίτες με μικρή ή καθόλου ευρυζωνική πρόσβαση·
 4. καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις στρατηγικές των τεστ για τη νόσο COVID-19(14)και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΚΠΕΝ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, να θεσπίσουν κοινό και απαλλαγμένο διακρίσεων πρωτόκολλο της ΕΕ για την ασφάλεια της υγείας όσον αφορά τα τεστ πριν από την αναχώρηση, το οποίο θα πρέπει να είναι αξιόπιστο και οικονομικά προσιτό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών των γρήγορων τεστ (rapid tests), των τεστ PCR και άλλων· ζητεί η καραντίνα να παραμείνει έσχατο μέσο αλλά, κατά περίπτωση, η διάρκειά της να μειωθεί σε έναν ελάχιστο αριθμό ημερών, ο οποίος πρέπει να είναι εναρμονισμένος σε ολόκληρη την Ένωση· τονίζει ότι οποιοσδήποτε περιορισμός της ελευθερίας της μετακίνησης πρέπει να είναι αναλογικός, προσωρινός και να σχετίζεται σαφώς με την πανδημία COVID-19· επισημαίνει ότι, για την ορθή εφαρμογή του πρωτοκόλλου, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηριχθούν με χρηματοδότηση από την ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν τη διαχείριση της διενέργειας τεστ στα διάφορα στάδια της ταξιδιωτικής περιόδου·
 5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κατά προτεραιότητα ένα κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού και ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των διαδικασιών εμβολιασμού για ιατρικούς σκοπούς, τα οποία θα πρέπει να αναπτυχθούν παράλληλα με τη διανομή εμβολίων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των ατόμων στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων· πιστεύει ότι, μόλις τα εμβόλια καταστούν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό και υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία ότι τα εμβολιασμένα άτομα δεν μεταδίδουν τον ιό, το πιστοποιητικό θα μπορούσε να θεωρηθεί, για ταξιδιωτικούς σκοπούς, ως εναλλακτική λύση αντί των τεστ PCR και των απαιτήσεων καραντίνας, με παράλληλη συνεκτίμηση της ανάγκης τήρησης των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων, όπως η χρήση μάσκας προσώπου σε δημόσιους χώρους και η τήρηση των κοινωνικών αποστάσεων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο και σημαντικό να αποκατασταθεί η ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ και να διασφαλιστεί η σταδιακή επιστροφή των τομέων των μεταφορών και του τουρισμού στην ομαλότητα·
 6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πύλη «Re-open EU» και ζητεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν στην Επιτροπή σαφώς κατανοητές πληροφορίες σχετικά με την επιβολή ή την άρση μελλοντικών περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία αμέσως μόλις αποφασίζονται οι εν λόγω αλλαγές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πύλη θα είναι αξιόπιστη για τους ταξιδιώτες· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια εφαρμογή για φορητές συσκευές, προκειμένου να διαδίδονται καλύτερα οι πληροφορίες, και να εξακολουθήσει να παρέχει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς που ισχύει στα σύνορα και τις υπηρεσίες μεταφορών και τουρισμού που είναι διαθέσιμες στις χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τα μέτρα δημόσιας υγείας και ασφάλειας και άλλων σχετικών πληροφοριών· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπληρώσουν αυτή την πύλη της ΕΕ με πληροφορίες σχετικά με τα σημεία επαφής στους αντίστοιχους προορισμούς, π.χ. με τη μορφή δημόσιου δικτυακού τόπου και γραφείου πληροφοριών·
 7. καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει ειδική επικοινωνιακή εκστρατεία της ΕΕ για τα ταξίδια και τον τουρισμό μέσω ενός «τουριστικού σήματος της ΕΕ», με στόχο την προώθηση των ταξιδιών στην ΕΕ και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα ταξίδια και τον τουρισμό κατά τη διάρκεια της νόσου COVID-19·
 8. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εισαγάγουν ένα κοινό σύστημα χρωματικού κώδικα και κοινά κριτήρια για τα ταξίδια σε τρίτες χώρες, μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης συγκρίσιμων μέτρων προστασίας από τη νόσο COVID-19 σε όλους τους τύπους μεταφοράς, ιδίως όμως στους τομείς των εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, με το οποίο οι τουρίστες να ενημερώνονται μέσω νέων τεχνολογιών, με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, σχετικά με οιεσδήποτε απειλές για την υγεία στην τρίτη χώρα προορισμού· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τους διοργανωτές ταξιδιών στην οργάνωση ταξιδιωτικών εμπειριών σε επιλεγμένες περιοχές τρίτων χωρών, παράλληλα με την πλήρη τήρηση έγκυρων πρωτοκόλλων υγείας που να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο μετάδοσης·
 9. παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει σφραγίδα της ΕΕ για την πιστοποίηση της υγιεινής, η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί από κοινού από το ΕΚΠΕΝ και τα κράτη μέλη και να πιστοποιεί τις τουριστικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα υγιεινής για την πρόληψη και τον έλεγχο του ιού της νόσου COVID-19 και άλλων πιθανών λοιμώξεων· πιστεύει ότι η σφραγίδα αυτή θα πρέπει να αποσκοπεί στον καθορισμό πανευρωπαϊκών προτύπων υγείας που θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στον τομέα του τουρισμού και, συνεπώς, θα συμβάλουν στην αναζωογόνησή του, με παράλληλη αποφυγή του διοικητικού φόρτου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ·
 10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Next Generation EU δεν περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση στον τουριστικό κλάδο και καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να συμπεριλάβουν τους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών στα σχέδια ανάκαμψής τους και στην πρωτοβουλία REACT-EU, με παράλληλο σεβασμό των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων· τονίζει ότι, ενώ είναι σημαντικό οι δράσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να είναι αναδρομικά επιλέξιμες για τη στήριξη του τομέα και την πρόληψη των πτωχεύσεων, οι δράσεις αυτές δεν είναι από μόνες τους επαρκείς· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριμένη δράση όσον αφορά τις ευρωπαϊκές περιφέρειες στις οποίες ο τουρισμός αντιπροσωπεύει σημαντικότερο μερίδιο του ΑΕγχΠ τους, καθώς και τα νησιά και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η χρηματοδοτική στήριξη από κονδύλια της ΕΕ που διανέμονται στα κράτη μέλη σε σχέση με την πανδημία COVID-19 δεν φτάνει πάντοτε στους τουριστικούς πράκτορες που χρειάζονται επειγόντως άμεση χρηματοδότηση προκειμένου να συνεχίσουν και να διατηρήσουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες·
 11. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προσωρινά μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για τις ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες, συνοδευόμενους από ειδική δέσμη κινήτρων για όλες τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ για την περίοδο 2020-2024, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των πτωχεύσεων και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία, με παράλληλη πραγματοποίηση επενδύσεων για την προώθηση της μετάβασης προς ένα πιο ψηφιακό και βιώσιμο τουριστικό οικοσύστημα·
 12. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να συμπεριλάβουν τον τουρισμό ως οριζόντια προτεραιότητα στα επιχειρησιακά τους προγράμματα, στις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης για την περίοδο 2021-2027, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα στον τομέα του τουρισμού·
 13. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει την εγκριθείσα προπαρασκευαστική ενέργεια «ευρωπαϊκός μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων για τον τουρισμό», από κοινού με το Κοινοβούλιο, προκειμένου να είναι υπάρχει ετοιμότητα στην αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων, ώστε να βοηθηθούν οι τουριστικοί προορισμοί να καταρτίσουν σχέδια πρόληψης κρίσεων, μέτρα έκτακτης ανάγκης και σχέδια και δράσεις ετοιμότητας·
 14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και να συνεργάζεται με αυτό σε ό,τι αφορά το προπαρασκευαστικό έργο και την πρόοδο που έχει γίνει ως προς την ανάπτυξη των πιλοτικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων, και να συνεχίσουν η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και οι ευρωβουλευτές που ξεκίνησαν τα σχέδια να συμμετέχουν στη διαδικασία·

Επανεστίαση: πολιτική διακυβέρνησης στο πλαίσιο της Ένωσης

 1. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την ενίσχυση της οργανωτικής και οικονομικής δομής και της δομής ανθρωπίνων πόρων, συγκροτώντας ειδική Διεύθυνση που θα ασχολείται ειδικώς με τον τουρισμό και θα στηρίζεται με επαρκή κονδύλια, ώστε να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση στον τομέα του τουρισμού, που θα στηρίζει την επανεκκίνηση του τουρισμού στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, θα βοηθά τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τα μέτρα που χρειάζονται για την επίτευξη των βασικών στόχων στους τομείς της βιωσιμότητας και της καινοτομίας, και θα αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητά τους·
 2. καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις πιθανές συνέργειες μεταξύ των διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα του τουρισμού, σε τομείς όπως η γεωργία, οι μεταφορές, ο πολιτισμός, η ναυτιλία, η περιφερειακή ανάπτυξη, η απασχόληση και το κλίμα·
 3. ζητεί να ξεκινήσει συζήτηση στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σχετικά με την παροχή βοήθειας στον τουρισμό, προκειμένου να καταστεί συντρέχουσα αρμοδιότητα της ΕΕ, και όχι συμπληρωματική αρμοδιότητα, όπως συμβαίνει σήμερα· τονίζει ότι οι Συνθήκες παρέχουν επί του παρόντος σημαντική ευελιξία στις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού, ευελιξία η οποία δεν αξιοποιείται πλήρως από την Επιτροπή· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αρχίσει να αξιοποιεί πλήρως τις Συνθήκες για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό με απώτερο στόχο τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Τουριστικής Ένωσης·
 4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 δεν περιλαμβάνει ειδικό κονδύλιο για τον βιώσιμο τουρισμό, η οποία να συνιστά δέσμευση για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής τουρισμού που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για τις μεταφορές και τον τουρισμό το 2020 και μετά· σημειώνει ότι αυτό το κονδύλιο δεν θα επικάλυπτε ή αντικαθιστούσε τη χρηματοδοτική στήριξη που διατίθεται στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού μέσω των υπαρχόντων πόρων της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο τουρισμός δεν έχει ακόμη συμπεριληφθεί ως ανεξάρτητος στόχος στους κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων ή στο Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά·
 5. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν μηχανισμό της ΕΕ για την παρακολούθηση της παροχής στήριξης σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ, εστιάζοντας στη ρευστότητα και παρέχοντας ενωσιακή προστιθέμενη αξία και διαφάνεια, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα των εν λόγω επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν κονδύλια και χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τη διευκόλυνση του εκσυγχρονισμού και της υλοποίησης καινοτόμων και βιώσιμων έργων, διασφαλίζοντας τη λογοδοσία και τη διοικητική απλούστευση·
 6. συγχαίρει την Επιτροπή για τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τον Τουρισμό το 2020 και την καλεί να υποβάλει σχέδιο δράσης το 2021 και να αναπτύξει εγκαίρως μια στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμο και στρατηγικό τουρισμό, ευθυγραμμισμένη με το ψηφιακό θεματολόγιο, την Πράσινη Συμφωνία και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η οποία θα αντικαταστήσει τη στρατηγική του 2010, ώστε να διατηρηθεί η θέση της Ευρώπης ως κορυφαίου προορισμού· υπενθυμίζει ότι, κατά την κατάρτιση αυτής της στρατηγικής, πρέπει να υπάρχει διαβούλευση με τους επαγγελματίες του τομέα του τουρισμού· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ανάληψης συγκεκριμένης δράσης για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός και βιώσιμος τουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο τουρισμός άγριας ζωής, ο οικολογικός τουρισμός και άλλες εμπειρίες, η οποία θα πρέπει να σέβονται το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά του τοπικού πληθυσμού, προκειμένου να αποφεύγεται ο υπερτουρισμός·
 7. είναι της άποψης ότι, καθώς ο τουρισμός είναι ένας παγκόσμιος κλάδος, είναι ύψιστης σημασίας να προωθούνται ο διάλογος και η συνεργασία με τον UNWTO βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ του Κοινοβουλίου και του UNWTO το 2018·
 8. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τον οδηγό χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ και να συμπεριλάβει σε αυτόν έναν σύνδεσμο με ένα εθνικό σημείο επαφής που θα διευκολύνει την πρόσβαση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ σε πληροφορίες, μέσω μιας υπηρεσίας μίας στάσης ή ενός διαδικτυακού εργαλείου, με την παροχή βοήθειας και καθοδήγησης στα κράτη μέλη, όποτε χρειάζεται· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ του τουριστικού τομέα σχετικά με τον εν λόγω οδηγό·
 9. καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού στο επόμενο ΠΔΠ και να επινοήσει μια βραχυπρόθεσμη λύση, δημιουργώντας ένα τμήμα τουρισμού σε έναν από τους υφιστάμενους εκτελεστικούς οργανισμούς, ιδίως στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις ΜΜΕ (EASME) ή στον επερχόμενο Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και την Ψηφιακή Ανάπτυξη·

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τουρισμού θα πρέπει να είναι υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για:

  

την παροχή στην ΕΕ και στα κράτη μέλη μιας πραγματολογικής επισκόπησης και δεδομένων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν τεκμηριωμένες στρατηγικές με βάση δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και αναλυθεί για τον τουρισμό, μεταξύ άλλων σχετικά με τις πιθανές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους·

  

τη λειτουργία μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων για να διασφαλιστεί ότι ο τομέας του τουρισμού είναι επαρκώς προετοιμασμένος για μελλοντικές κρίσεις, εκεί όπου οι εθνικές απαντήσεις έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς·

  

την παροχή τεχνικής και διοικητικής στήριξης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, ώστε να αυξηθεί η ικανότητά τους να έχουν πρόσβαση και να κάνουν χρήση των κονδυλίων και των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ·

  

τη στήριξη του τουριστικού οικοσυστήματος μέσω, για παράδειγμα, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση των τουριστικών πολιτικών·

  

την προώθηση του ευρωπαϊκού σήματος σε τρίτες χώρες και την εστίαση στη διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού τουριστικού προϊόντος·

Ενίσχυση: μετάβαση σε έναν βιώσιμο, υπεύθυνο και έξυπνο τουρισμό

 1. επισημαίνει ότι ο βιώσιμος τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες και τις μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των επισκεπτών, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινοτήτων(15)· υπενθυμίζει ότι ο τουριστικός και ταξιδιωτικός κλάδος δημιουργεί οικολογικό αποτύπωμα παγκοσμίως· τονίζει την ανάγκη να επινοηθούν βιώσιμες και ευέλικτες λύσεις για τις πολυτροπικές μεταφορές και να αναπτυχθούν πολιτικές διατήρησης της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας, σεβασμού της κοινωνικοπολιτιστικής αυθεντικότητας των κοινοτήτων υποδοχής, διασφάλισης της βιωσιμότητας και παροχής κοινωνικοοικονομικών οφελών σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς·
 2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει σύντομα έναν χάρτη πορείας για τον βιώσιμο τουρισμό που θα περιλαμβάνει καινοτόμα μέτρα για τη μείωση του κλιματικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα, με την ανάπτυξη πιο βιώσιμων μορφών τουρισμού, τη διαφοροποίηση της προσφοράς, την προώθηση νέων πρωτοβουλιών συνεργασίας και την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών·
 3. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν σχέδια δράσης για τον βιώσιμο τουρισμό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, σε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινωνία των πολιτών και σύμφωνα με έναν μελλοντικό ευρωπαϊκό χάρτη πορείας για τον βιώσιμο τουρισμό, και να αξιοποιήσουν πλήρως τα κονδύλια του μέσου Next Generation EU για τη χρηματοδότηση των σχεδίων δράσης για τη μετάβαση στον τομέα του τουρισμού·
 4. επισημαίνει ότι η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει μια αλλαγή στο είδος της ζήτησης των ταξιδιωτών, καθώς αυτή έχει στραφεί στον ασφαλή, καθαρό και περισσότερο βιώσιμο τουρισμό· τονίζει ότι οι τοπικές βιοτεχνικές δραστηριόιτητες, ο αγροτουρισμός, ο αγροτικός τουρισμός και ο οικοτουρισμός αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του βιώσιμου τουρισμού, με έμφαση στην ανακάλυψη της φύσης και της υπαίθρου στην Ευρώπη, μέσω διαδρομών κατάλληλων για περπάτημα, ποδηλασία ή ιππασία, όπου η πρόσβαση πρέπει να είναι κοινόχρηστη·
 5. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τουριστικών Δεικτών (ETIS), να το εξοπλίσει με μόνιμη δομή διακυβέρνησης, και να το εφαρμόσει στους τουριστικούς προορισμούς, με στατικούς δείκτες και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τη διαχείριση και την αξιολόγησή τους, σε συνεργασία με τις περιφέρειες· τονίζει ότι στόχος του πίνακα αποτελεσμάτων του ETIS είναι η παρακολούθηση του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου του τουρισμού·
 6. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τα εμπόδια στην απόκτηση του οικολογικού σήματος, να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του και σε άλλες τουριστικές υπηρεσίες, ως συμπλήρωμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) για τον τουρισμό, και να δημιουργήσει μηχανισμούς υποστήριξης αυτών των συστημάτων πιστοποίησης και προώθησης των ταξιδιωτικών πρακτόρων που έχουν ενταχθεί σε αυτά τα συστήματα·
 7. καλεί τα κράτη μέλη, τους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού και τον κλάδο να ενισχύσουν τον συντονισμό των κριτηρίων και της εφαρμογής των υφιστάμενων σημάτων ποιότητας στην Ένωση και να ενθαρρύνουν την Επιτροπή να συνεχίσει τον συντονιστικό της ρόλο και να υποστηρίξει τις τοπικές πρωτοβουλίες·
 8. συγχαίρει την Επιτροπή για τη σύσταση της Ομάδας για τη Βιωσιμότητα του Τουρισμού και ζητεί από την ομάδα να επαναλάβει τις εργασίες της και να αναθεωρήσει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τον Βιώσιμο και Υπεύθυνο Τουρισμό του 2012, ως μια μορφή κινήτρου για τη συμμετοχή και την εφαρμογή ορθών πρακτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· πιστεύει ότι η ομάδα μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού, να παρουσιάσει νέα εργαλεία και πρωτοβουλίες για την αξιολόγηση του οικονομικού, κοινωνικού και οικολογικού αντικτύπου των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό, να προβλέψει τη συμμετοχή των ταξιδιωτών και να δώσει τη δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις και τους ταξιδιώτες να κατανοήσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα·
 9. τονίζει τη σημασία του στατιστικού πλαισίου του UNWTO για τη μέτρηση της βιωσιμότητας του τουρισμού, το οποίο στοχεύει στην ενσωμάτωση των στατιστικών στοιχείων για τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις του βιώσιμου τουρισμού·
 10. υπενθυμίζει ότι η έλλειψη ακριβών ποσοτικών και ποιοτικών μετρικών δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις του τουρισμού στη βιωσιμότητα εμποδίζει τη λήψη αποφάσεων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς· ζητεί από τη Eurostat να θεσπίσει ένα πλαίσιο αναφοράς για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη βιωσιμότητα, τον υπερτουρισμό, τον υποτουρισμό και τα κριτήρια για τις συνθήκες εργασίας και ζητεί την επικαιροποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 692/2011(16)· τονίζει τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν τα μαζικά δεδομένα και τα επικαιροποιημένα δεδομένα, ιδίως ως προς την προέλευση και τον τύπο κρατήσεων, τη διάρκεια των διαμονών, τον μέσο όρο των δαπανών με ανάλυση ανά κατηγορία και το ποσοστό πληρότητας, για την κατανόηση της εξέλιξης των τουριστικών ροών και των αλλαγών στη ζήτηση και για την ανάλογη προσαρμογή της προσφοράς και την υλοποίηση κατάλληλων πολιτικών·
 11. χαιρετίζει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δεδομένα και την πρόταση της Επιτροπής για έμία Πράξη περί Διακυβέρνησης των Δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τον τουρισμό στο πλαίσιο διακυβέρνησης για κοινούς χώρους δεδομένων και να ρυθμίσει καλύτερα τη δραστηριότητα των διαδικτυακών πλατφορμών κράτησης θέσεων και των διαδικτυακών ταξιδιωτικών διαμεσολαβητών, δίνοντας τη δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να προσηλωθούν πλήρως στην καινοτομία και την ψηφιοποίηση, καθώς οι τελευταίες είναι ζωτικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό ολόκληρου του τομέα και για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και μιας ευρύτερης προσφοράς υψηλής ποιότητας· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να προωθήσει τη συνένωση των δεδομένων για τον τουρισμό και περιφερειακά εκκολαπτήρια και επιταχυντές για τις τουριστικές επιχειρήσεις, την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας ώστε να βοηθηθούν οι πολλές ΜΜΕ του τομέα όσον αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των δεδομένων που παράγουν, να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από την οικονομία δεδομένων και να εφαρμόζουν βιώσιμες λύσεις·
 12. σημειώνει ότι στο διαδίκτυο πραγματοποιείται ένας αυξανόμενος αριθμός αγορών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών· αναγνωρίζει τον ενισχυμένο ρόλο των πλατφορμών συνεργατικής οικονομίας ως ενδιάμεσων φορέων, και την αξία τους όσον αφορά την καινοτομία και τη βιωσιμότητα· χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για μία Πράξη περί Ψηφιακών Υπηρεσιών και μία Πράξη περί Ψηφιακών Αγορών, και τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ διαδικτυακών και μη διαδικτυακών επιχειρήσεων, ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς και να διατηρηθεί ο υγιής ανταγωνισμός, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάκριση μεταξύ ομοτίμων και παρόχων επαγγελματικών υπηρεσιών· επισημαίνει τις επιπτώσεις που έχουν, σε αυτό το εξελισσόμενο περιβάλλον, οι διαδικτυακές αξιολογήσεις και βαθμολογήσεις των τουριστικών εμπειριών·
 13. θεωρεί ότι είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας στους τομείς των τροφίμων και του πολιτισμού· πιστεύει ότι η προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με την αγορά, η βελτίωση των προσόντων, η αποτελεσματικότερη διαχείριση, οι ενεργές συνεργασίες και οι στοχευμένες ευκαιρίες δικτύωσης, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για το μέλλον, αποτελούν βασικούς παράγοντες επιτυχίας για τον αγροτουρισμό· πιστεύει επίσης ότι, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιδόσεις του αγροτουρισμού στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, είναι απαραίτητο να βελτιωθούν η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, να αυξηθεί η συμμετοχή των τοπικών αρχών στον τουρισμό, καθώς και να διενεργηθεί έρευνα αγοράς και να αναπτυχθούν στρατηγικές επαγγελματικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ·
 14. καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί το δικαίωμα των τοπικών αρχών να θεσπίζουν ρυθμίσεις κατά των επιβλαβών επιπτώσεων του υπερτουρισμού·
 15. σημειώνει ότι ο τουρισμός συνδέεται στενά με την κινητικότητα και ότι τα κράτη μέλη πρέπει, με τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ, να αυξήσουν τις επενδύσεις στη μετάβαση σε καθαρότερα καύσιμα, σε οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, όπου είναι δυνατόν, σε τρόπους μεταφοράς που παρέχουν μεγαλύτερη πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα για όλους τους τρόπους μεταφοράς, και να στηρίξουν την κινητικότητα ως υπηρεσία και πλατφόρμες που να εγγυώνται τη διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα των συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων για την προσφορά διακρατικών και διατροπικών εισιτηρίων από πόρτα σε πόρτα·
 16. πιστεύει ότι η τουριστική κινητικότητα θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στη χρήση των πιο βιώσιμων μέσων μεταφοράς, που δημιουργούν μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα· υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο όλα τα κράτη μέλη να διαθέτουν σύγχρονες, ασφαλείς και βιώσιμες υποδομές μεταφορών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, να αυξηθεί η πρόσβαση στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τις περιφερειακές και απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά για τον ενδοευρωπαϊκό και διεθνή τουρισμό, και να ενισχυθεί η εδαφική συνοχή· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ελλιπείς διασυνοριακές συνδέσεις, στην ολοκλήρωσή τους και στην τήρηση των προθεσμιών για τα δίκτυα TEN-T το 2030 και το 2050·
 17. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον βιώσιμο τουρισμό και τις νέες τουριστικές διαδρομές που μπορούν να ανακαλύψουν οι Ευρωπαίοι πολίτες χάρη στις σιδηροδρομικές συνδέσεις· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να βελτιώσει το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο· επικροτεί την πρωτοβουλία DiscoverEU της Ένωσης, η οποία παρέχει κυρίως στους νέους την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ευρώπη μέσω της μάθησης και των πολιτιστικών εμπειριών και της προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς·
 18. υπογραμμίζει τη σημασία του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς στον ευρωπαϊκό τουρισμό· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκή χρηματοδότηση στον πολιτισμό και στις τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς, χωρίς να παραβλέπουν την εγγενή τους αξία ως τμήματος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που πρέπει να προστατεύεται, ιδίως από την κλιματική αλλαγή και τον υπερτουρισμό·
 19. τονίζει την ανάγκη να μελετηθεί η ανθεκτικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς και επισημαίνει τη σύνδεση μεταξύ βιώσιμου τουρισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς· πιστεύει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης των πολιτών της ΕΕ, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά σε όλη της την πολυμορφία· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς· υπενθυμίζει ότι έχουν αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο για τη βελτίωση του βιώσιμου τουρισμού με την ενσωμάτωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιβαλλοντικές, αρχιτεκτονικές και χωροταξικές πολιτικές· θεωρεί αναγκαία την προστασία της βιομηχανικής κληρονομιάς των περιφερειών που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, ώστε να δημιουργηθούν νέες οικονομικές και επαγγελματικές ευκαιρίες σε αυτές τις περιοχές· επαναλαμβάνει την ανάγκη ευαισθητοποίησης όλων των παραγόντων σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών· επισημαίνει ότι κάθε προβληματισμός σχετικά με τον βιώσιμο τουρισμό πρέπει επίσης να επανεξετάζει το ζήτημα των έργων και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν, κλάπηκαν ή αποκτήθηκαν παράνομα κατά τη διάρκεια πολέμων· ενθαρρύνει την προαγωγή της αριστείας στον βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα που να προάγουν τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού, και να προωθήσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον κλάδο·
 20. θεωρεί ότι το πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών που δρομολόγησε το Συμβούλιο της Ευρώπης θα βοηθήσει στην ανάδειξη της ποικιλόμορφης ευρωπαϊκής ιστορίας και στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς· σημειώνει τη σημασία της σύνδεσης τουριστικών αξιοθέατων· πιστεύει ότι το πρόγραμμα έχει μεγάλες δυνατότητες για τις μικρές επιχειρήσεις, τον διαπολιτισμικό διάλογο και τη διακρατική συνεργασία, και πρέπει να εξελιχθεί προσφέροντας ολοένα και μεγαλύτερη υποστήριξη για τη βιωσιμότητα στον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς·
 21. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει πιθανές συνέργειες με το EuroVélo και τους 17 διαδρόμους του, ιδίως με την αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης, προκειμένου να προωθηθεί ο τουρισμός με ποδήλατο στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη μετατροπή των μη χρησιμοποιημένων σιδηροδρομικών τμημάτων, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης έργων για ποδήλατα-τρένα, καθώς και την ενεργό υποστήριξη της διατροπικότητας ποδηλάτων και τρένων· προτείνει την προώθηση πακέτων ποδηλατικού τουρισμού που συνδυάζονται με άλλες βιώσιμες προσφορές· πιστεύει ότι οι διασυνοριακές διαδρομές για δραστηριότητες του υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού, ορεινού ή ναυτικού τουρισμού, οι οποίες προωθούνται μέσω ειδικών δικτύων που στηρίζονται με κονδύλια της ΕΕ, μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη σύνδεση περιφερειών διαφόρων κρατών μελών και εκτρέπουν τις τουριστικές ροές αποτελεσματικά, ενώ παράλληλα παρέχουν ευκαιρίες τόνωσης του τουρισμού σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
 22. παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα τουρισμού χωρίς αποκλεισμούς ακολουθώντας το μοντέλο της πρωτοβουλίας «Calypso», που θα επιτρέπει σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να χρησιμοποιούν εθνικά τουριστικά κουπόνια σε συμβεβλημένα καταλύματα σε άλλα κράτη μέλη που προσφέρουν επίσης πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού στους πολίτες τους· σημειώνει ότι πολλά κράτη μέλη εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα με πολύ καλά αποτελέσματα και πιστεύει ότι θα ήταν ιδιαίτερα θετικό να καταστούν τα συστήματα αυτά διαλειτουργικά σε επίπεδο ΕΕ·
 23. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του πιλοτικού σχεδίου Έξυπνοι Τουριστικοί Προορισμοί και να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να εφαρμόσει το πρόγραμμα, συνδέοντας την καινοτομία με την προστασία της UNESCO και των φυσικών τόπων και των παραδοσιακών τοπικών ιδιότυπων προϊόντων και κέντρων πολιτισμού·
 24. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταστήσουν μόνιμο θεσμό την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού, με ευρύτερα και δικαιότερα κριτήρια, προωθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την τοπική οικονομία και τις τοπικές αλυσίδες προσφοράς· ζητεί ισχυρότερη δέσμευση για προοδευτική αύξηση των ευκαιριών βιώσιμης κινητικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη·
 25. συγχαίρει την Επιτροπή για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης και ζητεί την υλοποίηση παρόμοιων πρωτοβουλιών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·
 26. συγχαίρει την Επιτροπή για τις 14 δράσεις της στρατηγικής για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό και την καλεί να παρουσιάσει τα συμπεράσματα που επιτρέπουν την κατεύθυνση της χρηματοδότησης στις υποδομές (λιμένες και μαρίνες), την υλικοτεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη, την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· τονίζει την ανάγκη σεβασμού του θαλάσσιου οικοσυστήματος, προώθησης του διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των ενδιαφερόμενων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, και τόνωσης της βιώσιμης ανάπτυξης του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού· καλεί την Επιτροπή, σε συμφωνία με τα κράτη μέλη, να λάβει μέτρα για τη στήριξη του τομέα της κρουαζιέρας, ο οποίος εξακολουθεί να πλήττεται σοβαρά από την πανδημία της COVID-19, και να διευκολύνει την επανέναρξη της λειτουργίας του, με σεβασμό των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων·
 27. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πρωτοβουλίες για τον ναυτικό και παράκτιο τουρισμό όσον αφορά την αναγνώριση των προσόντων πλοιάρχου, τους κανόνες ΦΠΑ για σκάφη, μαρίνες και αγκυροβόλια, με στόχο την αντιμετώπιση της εποχικότητας και την προώθηση διασυνοριακών διαδρομών, όπως ένα δίκτυο δρομολογίων για ναυτικό τουρισμό, και να δημοσιοποιήσει την πορεία του πιλοτικού έργου: χάρτης ορθών πρακτικών για βιώσιμο τουρισμό με κρουαζιερόπλοια·
 28. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εντάξει τους τοπικούς παράγοντες που εργάζονται στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές σε πρωτοβουλίες διαφοροποίησης του εισοδήματος μέσω της δημιουργίας τουριστικών προϊόντων, υπηρεσιών ή εμπειριών, στον σχεδιασμό νέων πρωτοβουλιών και στην αναζήτηση συνεργειών μεταξύ των ήδη υφιστάμενων· ενθαρρύνει τις προσπάθειες συμμετοχής των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία) σε αυτές τις πρωτοβουλίες, διερεύνησης του κατά πόσον οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για τη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά, καθώς και διάδοσης των πολιτιστικών και γαστρονομικών παραδόσεών τους·
 29. υπογραμμίζει ότι οι αγροτικές περιοχές έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης σε νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, προωθώντας έτσι την κοινωνική και οικονομική ένταξή τους·
 30. επισημαίνει ότι ο αγροτικός τουρισμός συμβάλλει θετικά στη διασφάλιση της διαφοροποιημένης και μικρής κλίμακας γεωργίας, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τις γυναίκες, με το ποσοστό των γυναικών στον τομέα στην ΕΕ να ανέρχεται περίπου στο 50%, συμβάλλοντας έτσι στην ανανέωση των γενεών και στην αναστροφή της συρρίκνωσης του πληθυσμού·
 31. τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί ο τουρισμός υγείας, ιδίως ο ιαματικός τουρισμός και ο τουρισμός ευεξίας, ως ξεχωριστός κλάδος με δυνατότητες αυξημένου ανταγωνισμού και καινοτομίας σε μελλοντικά μέτρα για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ευρώπη, υπό το πρίσμα των δημογραφικών αλλαγών και της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης για τη δημόσια υγεία·

Επανεξέταση: ο σχεδιασμός του μέλλοντος του τουριστικού κλάδου

 1. τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί η τουριστική βιομηχανία στην εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας, για παράδειγμα με την ενίσχυση του εφοδιασμού με κλιματικά ουδέτερα προϊόντα, τη χρήση καθαρής ενέργειας, τη μείωση της χρήσης επιβλαβών χημικών ουσιών και πλαστικών μίας χρήσης, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων με την παροχή κινήτρων για την ανακαίνιση του αποθέματος τουριστικών κτηρίων, την εφαρμογή διαδικασιών ανακύκλωσης όμβριων υδάτων και οικιακών λυμάτων, τη διευκόλυνση της ανακύκλωσης και την πρόληψη των αποβλήτων·
 2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, ανάλυση σχετικά με τα αιτήματα που ελήφθησαν από κάθε κράτος μέλος για συστήματα κρατικών ενισχύσεων για τον τουρισμό και σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ένωσης που χρησιμοποιείται προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμοσιμότητας του προγράμματος SURE· καλεί την Επιτροπή να εδραιώσει και να παρατείνει το SURE έως το τέλος του 2022, δεδομένων των κοινωνικοοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη·
 3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την κατάσταση των εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού που πλήττονται από την κρίση COVID-19 και να εξετάσουν τη δυνατότητα θέσπισης ενός ευρωπαϊκού πλαισίου, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του κλάδου, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις, μέσω εποικοδομητικού διαλόγου σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στον τομέα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από εποχικότητα, μερική απασχόληση και άτυπες μορφές απασχόλησης· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία·
 4. ζητεί από την Επιτροπή, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να καθιερώσει επαρκή στοχευμένη στήριξη για την απαλλαγή του τουριστικού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές, για την ψηφιοποίηση και για καινοτόμα σχέδια, καθώς και προϋποθέσεις πρόσβασης στο InvestEU για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας δυνατή την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη δημιουργία πιο ποιοτικών θέσεων εργασίας· τονίζει την ανάγκη καλύτερου συντονισμό μεταξύ της ΕΕ και του τοπικού επιπέδου, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση· επισημαίνει ότι οι νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην τουριστική βιομηχανία· σημειώνει ότι η υιοθέτησή τους απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση για τις τουριστικές μονάδες, ιδίως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ·
 5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει νέα προγράμματα για τη στήριξη της καινοτομίας του τομέα του τουρισμού μέσω της σχεδιαστικής σκέψης·
 6. ζητεί από την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να στηρίξουν τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τη μετάβαση σε μια διατροπικότητα χωρίς ασυνέχειες (seamless) στις μεταφορές, καθώς και την ανάπτυξη συστημάτων έκδοσης ενιαίων εισιτηρίων για τα σιδηροδρομικά ταξίδια· υπενθυμίζει τη σημασία των σύγχρονων, αδιάλειπτων δικτύων ΔΕΔ-Μ και των διασυνοριακών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την Ευρώπη για την απελευθέρωση του δυναμικού των διεθνών συλλογικών βιώσιμων μεταφορών, ώστε ο τουρισμός να καταστεί πιο βιώσιμος σε όλες τις εποχές του έτους· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη ενίσχυσης των αστικών κόμβων και των δημόσιων μεταφορών, που αποτελούν σημαντικό μέρος των εμπειριών των τουριστών και της καθημερινής ζωής των πολιτών σε τουριστικούς προορισμούς·
 7. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει την ηλεκτρονική θεώρηση, καθώς και την ταξιδιωτική θεώρηση και άλλα μέτρα που θα επιτρέπουν τη νόμιμη είσοδο επισκεπτών στην Ένωση·
 8. πιστεύει ότι η προώθηση του ευρωπαϊκού τουριστικού σήματος σε τρίτες χώρες πρέπει να επικεντρωθεί στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος για να προσελκύσει ένα ευρύτερο φάσμα τουριστών και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς, προωθώντας παράλληλα βασικούς προορισμούς που προσφέρουν εναλλακτική λύση έναντι των περιοχών μαζικού τουρισμού· επισημαίνει την ελκυστικότητα των πανευρωπαϊκών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως των διεθνικών διαδρομών·
 9. τονίζει τη σημαντική συμβολή του αθλητισμού στον ευρωπαϊκό τουρισμό και επισημαίνει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αθλητικές διοργανώσεις και δραστηριότητες, ενώ παράλληλα δεν ξεχνά τη σημασία της βελτίωσης της βιωσιμότητας των μεγάλων διοργανώσεων· υπογραμμίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής γαστρονομίας, των γαστρονομικών διαδρομών και του τομέα των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και της τροφοδοσίας για τον κλάδο του τουρισμού· υπογραμμίζει τη σημασία του τουρισμού υγείας και του ιαματικού τουρισμού και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τουριστικές πρωτοβουλίες που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του κόστους της υγείας μέσω της εφαρμογής μέτρων πρόληψης και της μικρότερης κατανάλωσης φαρμάκων· πιστεύει ότι η προώθηση του ευρωπαϊκού τουριστικού σήματος θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διαφοροποίηση της προσφοράς της Ένωσης όσον αφορά την πολιτιστική και τη φυσική κληρονομιά, τη γαστρονομία και την υγεία, σε συνεργασία με προορισμούς και τουριστικούς πράκτορες·
 10. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις των μη γεωργικών προϊόντων, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης του 2014, όπου επισημαίνεται ότι μια τέτοια αναγνώριση θα βοηθούσε τον τουριστικό τομέα χάρη στην άμεση συνταύτιση ενός προϊόντος με μια περιοχή·
 11. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τα επαγγέλματα της καλλιτεχνικής και παραδοσιακής βιοτεχνίας, τα οποία αποτελούν παράδειγμα της αριστείας του Made in Europe ως έκφρασης της ταυτότητας και των παραδόσεων των ευρωπαϊκών εδαφών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του τουριστικού κλάδου, μέσω της επίσημης αναγνώρισης ως μέρους της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς·
 12. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και, εφόσον χρειαστεί, να αναθεωρήσει την οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια(17)και να ξεμπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών(18), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πρόσφατης κρίσης, να αποφευχθούν μελλοντικές καταστάσεις νομικής αβεβαιότητας και να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα ενίσχυσης των διατάξεων περί προστασίας κατά της αφερεγγυότητας, προσθέτοντας μια προσέγγιση προφύλαξης με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ σε πιο πρώιμο στάδιο και την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση συστημικών κλυδωνισμών και/ή αφερεγγυότητας·
 13. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ταξιδιωτικών εγγυήσεων, με βάση την εμπειρία της κρίσης COVID-19 και παρόμοια συστήματα των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοοικονομική ρευστότητα των εταιρειών και να εξασφαλίζεται η επιστροφή χρημάτων σε ταξιδιώτες, καθώς και το κόστος του επαναπατρισμού, σε συνδυασμό με μια δίκαιη αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν σε περίπτωση πτώχευσης·
 14. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ενιαία πλατφόρμα για τη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης στην ψηφιακή καινοτομία για τα ανώτερα στελέχη των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, παρέχοντάς τους τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βελτιστοποιήσουν το δυναμικό τους για τη δημιουργία πλούτου· πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρέχεται τακτικά κατάρτιση και επανακατάρτιση στο υφιστάμενο εργατικό δυναμικό στον τομέα του τουρισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες και τις καινοτόμες τεχνολογίες· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν οδικό χάρτη της ΕΕ για την αναβάθμιση των ικανοτήτων των εργαζομένων του τομέα, συμπεριλαμβανομένου ενός χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ για τον σκοπό αυτό·
 15. σημειώνει ότι οι δεξιότητες και ικανότητες δεν είναι πάντα εναρμονισμένες μεταξύ των χωρών και ότι υπάρχει έλλειψη αμοιβαίας αναγνώρισης· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αξιολογήσει τις διαθέσιμες επιλογές εναρμόνισης των σχετικών κανόνων και νομοθεσιών·
 16. ζητεί από την Επιτροπή να συνεργάζεται με τις ενώσεις του τομέα και να χρησιμοποιεί βέλτιστες πρακτικές για την έκδοση συστάσεων και την παροχή οικονομικής στήριξης για τη διοργάνωση εμπορικών τουριστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, συνεδρίων και τουριστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, όπως συναυλίες και φεστιβάλ·
 17. ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει και να κοινοποιήσει στα ενδιαφερόμενα μέρη και στα κράτη μέλη ορθές πρακτικές για το επάγγελμα του επαγγελματία ξεναγού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που επηρεάζουν τον εν λόγω τομέα· θεωρεί ότι οι επαγγελματίες ξεναγοί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνέργεια με τις τοπικές περιοχές, τις παραδόσεις και τις ιδιαιτερότητές τους· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι το επάγγελμα αυτό θα πρέπει να απολαύει επαρκούς προστασίας στην αγορά εργασίας, προκειμένου να εξασφαλίζονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και παράλληλα να διατηρείται ο ανοικτός και θεμιτός ανταγωνισμός· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την έλλειψη αμοιβαίας αναγνώρισης στον τομέα, προκειμένου να εξακριβώσει σε ποιους τομείς η Ένωση μπορεί να επιφέρει τις απαιτούμενες βελτιώσεις·
 18. υπογραμμίζει τη σημασία της προσβασιμότητας των ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών για όλους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση ή τις πιθανές αδυναμίες τους· καλεί την Επιτροπή να εργαστεί ώστε να διευκολύνει την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή και αναγνώριση του συστήματος της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας· τονίζει ότι η πρόσβαση όλων στον τουρισμό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τον σωστό συνδυασμό νομικών προτύπων που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, καινοτομίας και τεχνολογικών εξελίξεων, εκπαίδευσης του προσωπικού, ενημέρωσης, κατάλληλης προώθησης και επικοινωνίας, σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού της τουριστικής προσφοράς· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των ευρωπαϊκών δικτύων όπου εμπλεκόμενοι φορείς από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα μπορούν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές· καλεί επιπλέον την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά την εν εξελίξει ανάπτυξη του προτύπου του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για τις προσβάσιμες τουριστικές υπηρεσίες και να διασφαλίσουν την ταχεία και ορθή εφαρμογή του μόλις εγκριθεί, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πάροχοι υπηρεσιών τηρούν τα σχετικά πρότυπα προσβασιμότητας που υφίστανται ήδη ή βρίσκονται στο στάδιο εφαρμογής και παρέχουν ενημέρωση για την προσβασιμότητα των υπηρεσιών τους·
 19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια μέθοδο τυποποιημένης σηματοδότησης για τη διαδραστική ανατροφοδότηση σχετικά με την προσβασιμότητα των προορισμών από τις επιχειρήσεις και τους τουρίστες και να προωθήσει τη χρήση της στον τομέα του τουρισμού·
 20. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους πρόσθετους περιορισμούς των εξόχως απόκεντρων περιοχών κατά τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση του αντικτύπου της τουριστικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη· προειδοποιεί, στο πλαίσιο αυτό, για την ανάγκη εξασφάλισης κατάλληλης χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των εξόχως απόκεντρων περιοχών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να λάβει υπόψη το κλίμα και την ψηφιακή μετάβαση στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·
 21. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ορεινές περιοχές, στα νησιά και τις νησιωτικές περιοχές, καθώς και στις αγροτικές περιοχές, και υπογραμμίζει τη σημασία της καλά διαρθρωμένης θεσμικής συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους περιφερειακούς φορείς, καθώς και με την Επιτροπή των Περιφερειών·
 22. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την κινητικότητα στις περιοχές που έχουν διπλό ή τριπλό νησιωτικό χαρακτήρα, δεδομένης της απότομης πτώσης της προσφοράς· επισημαίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν ασφαλείς ταξιδιωτικοί διάδρομοι προς και από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα νησιά, οι οποίοι θα συμβάλουν στον μετριασμό των μόνιμων περιορισμών που αντιμετωπίζουν·
 23. τονίζει ότι τα μέτρα της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη συμβάλλουν στην ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ, στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στην ευημερία των αγροτικών περιοχών.
 24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0169.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0047.

(3)

ΕΕ C 363 της 28.10.2020, σ. 179.

(4)

ΕΕ L 131 της 20.5.2017, σ. 1.

(5)

ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 125.

(6)

ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10.

(7)

ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 71.

(8)

ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 88.

(9)

ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 41.

(10)

ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 9.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0156.

(12)

«The carbon footprint of global tourism» (Το αποτύπωμα άνθρακα του παγκόσμιου τουρισμού), Nature Climate Change, Μάιος 2018.

(13)

Σύσταση (ΕΕ) 2020/1475 του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (ΕΕ L 337 της 14.10.2020, σ. 3).

(14)

Σύσταση (ΕΕ) 2020/1595 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τις στρατηγικές διαγνωστικών εξετάσεων για τη νόσο COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων (ΕΕ L 360 της 30.10.2020, σ. 43).

(15)

UNWTO και Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το Περιβάλλον, Making tourism more sustainable – A guide for policy makers (Καθιστώντας πιο βιώσιμο τον τουρισμό – Ένας οδηγός για τους φορείς χάραξης πολιτικής), 2005.

(16)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 692/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού και την κατάργηση της οδηγίας 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 192 της 22.7.2011, σ. 17).

(17)

ΕΕ L 326 της 11.12.2015, σ. 1.

(18)

ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1.