Από τις 12 Ιουνίου 2021 βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τον τίτλο «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού σκοπός του πρώτου μέρους του σχεδίου νόμου είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αρκετοί τουριστικοί προορισμοί στη Χώρα διαμέσου τριών αλληλένδετων οργανωτικών δομών: 1) της Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, 2) των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και 3) του Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης από κάθε Οργανισμό. Η αντιμετώπιση αυτή προϋποθέτει τη συνεργασία ΟΤΑ και κεντρικής κυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων. Επίσης, στο πρώτο μέρος ρυθμίζονται θέματα που αφορούν σε επείγουσες ενέργειες προβολής και προώθησης των Περιφερειών λόγω της πανδημίας COVID-19.

ΜΕΡΟΣ Α’ ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 Σκοπός του Μέρους Α

Σκοπός του Μέρους Α είναι η αντιμετώπιση των σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων στον τομέα του τουρισμού μέσω της συνεργασίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής κυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών και αλληλοσυνδεόμενων τουριστικών δράσεων.

Άρθρο 2 Αντικείμενο του Μέρους Α

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Μέρος Α εισάγει τρείς αλληλένδετες οργανωτικές δομές: α) τη Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, β) τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, και γ) το Τοπικό/Περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

Άρθρο 3 Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

1. Οι Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι περιοχές οι οποίες συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της Ελλάδας, με βάση την αναγνωρισιμότητα της ταυτότητας της περιοχής (brandawareness) σε διεθνές επίπεδο, τα μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως το φυσικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον, το πολιτιστικό περιβάλλον, τη δυναμική της τοπικής κοινωνίας – οικονομίας του προορισμού, τον βαθμό επάρκειας σε τουριστικές υποδομές, καθώς και το εύρος της τουριστικής περιόδου και για τον λόγο αυτό χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης.
2. Για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) καταθέτει αίτηση χαρακτηρισμού στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία διατυπώνει εισήγηση προς τον Υπουργό Τουρισμού. Ειδικά για τις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Ο Υπουργός Τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισμού και την εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου του, μπορεί να εκδώσει απόφαση χαρακτηρισμού της περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
4. Μετά από εισήγηση του Υπουργού Τουρισμού, συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4622/2019 (Α` 133).

Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και κατ’ εξαίρεση σύσταση μονομετοχικού Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

1. Oι υφιστάμενοι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή οι υφιστάμενες αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. δύνανται να λειτουργήσουν ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μετά από απόφαση του οικείου Συμβουλίου και τροποποίηση του καταστατικού τους σκοπού.
2. Πλέον της περίπτωσης της παρ. 1, δύνανται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Εσωτερικών, να συστήνονται μονομετοχικοί Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού σε περιφέρειες και δήμους με πληθυσμό κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, με εισφορά από αυτούς του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. Για τη σύσταση της ως άνω κατηγορίας Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, ο ενδιαφερόμενος Ο.Τ.Α. πρέπει να έχει προηγουμένως εξαντλήσει τις δυνατότητες που παρέχει η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 και να υποβάλει αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Τουρισμού, με την οποία θα εισηγείται την αναγκαιότητα σύστασης του Οργανισμού.
3. Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού είναι:
α) η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του οικείου Ο.Τ.Α. για θέματα προβολής και προώθησης ενός προορισμού στις τουριστικές αγορές,
β) η προώθηση και η αντικειμενική πληροφόρηση του οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε προορισμό,
γ) η δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισμού,
δ) η μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
ε) η εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού,
στ) η σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική προβολή του προορισμού,
ζ) η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού,
η) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής,
θ) η δημιουργία και η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας,
ι) η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.
4. Για την εκπλήρωση του έργου του, ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187) να συμπράττει, μέσω σύναψης συμφώνων ποιότητας και μνημονίων συνεργασίας, με επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster), με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της συνδιαφήμισης, χρηματοδότησης μελετών, διαχείρισης και προβολής του προορισμού εγχώρια και διεθνώς. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί ειδικότερα κατ’ αναλογική εφαρμογή των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, να συνεργάζεται με εξειδικευμένους τουριστικούς οργανισμούς, τουριστικούς πράκτορες (tour operators) και αεροπορικές εταιρίες για την υλοποίηση προγραμμάτων συνδιαφήμισης σε τοπικό επίπεδο. Οι διαδικασίες συνδιαφήμισης του προηγούμενου εδαφίου χρηματοδοτούνται μέχρι ποσοστού 50% από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή από τον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από επαγγελματικές ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού δύνανται επίσης να σχεδιάζουν και να εκτελούν δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής ευθύνης σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διατήρηση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του προορισμού και να παρέχουν κίνητρα για την προώθηση και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας.
5. Σε περίπτωση χαρακτηρισμού ενός προορισμού ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού του άρθρου 3, ο οικείος Ο.Τ.Α. οφείλει, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω απόφασης, να προβεί στη διαδικασία που περιγράφεται στις παρ. 1 και 2. Σε αντίθετη περίπτωση ο Υπουργός Τουρισμού δύναται να ανακαλέσει την απόφαση χαρακτηρισμού.

Άρθρο 5 Ετήσιο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

1. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ενός Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης υποχρεούται να συντάσσει ετήσιο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης προς την Επιτροπή που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3, με αναλυτική αναφορά για την πραγματική κατάσταση του Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, το όραμά του, την αναπτυξιακή στρατηγική του με αναφορά σε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες με σκοπό την αποσυμφόρηση του Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, καθώς και να προτείνει παρεμβάσεις βελτίωσης της συνολικής εικόνας του, λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του Προορισμού και τις αρχές και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και τις καλές πρακτικές συναφών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προορισμών Αριστείας για τον Βιώσιμο Τουρισμό (EDEN).
2. Το πρώτο σχέδιο προς την Επιτροπή κατατίθεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την καταχώριση στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜ.Η.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της τροποποίησης του καταστατικού υφισταμένου Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή υφισταμένης αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. για τη λειτουργία της ως Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή από τη σύσταση του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού κατά την παρ. 2 του άρθρου 4.
3. Σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, το ετήσιο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης λαμβάνει υπόψη το Σχέδιο Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής.

Άρθρο 6 Απόδοση δημοτικών τελών

Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 4, ο Ο.Τ.Α., που διαχειρίζεται τον Πρότυπο Τουριστικό Προορισμό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, υποχρεούται να αποδίδει ποσοστό τουλάχιστον 1% των δημοτικών τελών που εισπράττει ετησίως στον οικείο Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) περί Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 7 Έκθεση

Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού οφείλουν να υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, ανά δύο (2) έτη, έκθεση με αναλυτική αναφορά για την πραγματική κατάσταση του προορισμού και την αναπτυξιακή στρατηγική του. Η πρώτη έκθεση του πρώτου εδαφίου κατατίθεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την καταχώριση στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜ.Η.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της τροποποίησης του καταστατικού υφισταμένου Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή υφισταμένης αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. για τη λειτουργία της ως Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή από τη σύσταση του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού κατά την παρ. 2 του άρθρου 4.

Άρθρο 8 Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

1. Κάθε Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού δύναται να συστήσει τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, κατά το πρότυπο του Παρατηρητηρίου Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού του άρθρου 18 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175). Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού δύναται να διασυνδεθεί με τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο που ήδη έχει συσταθεί από τον οικείο Ο.Τ.Α..
2. Η σύσταση του τοπικού ή περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης είναι υποχρεωτική για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ως Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Στις περιοχές του πρώτου εδαφίου, εφόσον υφίσταται ήδη τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο στον οικείο Ο.Τ.Α., είναι υποχρεωτική η διασύνδεσή του με τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.
3. Κάθε τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης δύναται να ενταχθεί στο Δίκτυο των Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (International Network of Sustainable Tourism Observatories) του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από αυτόν διαδικασία.

Άρθρο 9 Αρμοδιότητα του τοπικού ή περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

Αρμοδιότητα του τοπικού ή περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης είναι η μελέτη της τουριστικής αγοράς και η υποστήριξη τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών για τη λήψη στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα του τουρισμού, καθώς και η ανάδειξη των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Το τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης παρακολουθεί τους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης και συντάσσει ετήσια έκθεση. Οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης ταξινομούνται ιδίως σε τρεις πυλώνες: α) οικονομία, β) κοινωνία και γ) περιβάλλον.

Άρθρο 10 Ετήσιος απολογισμός – Έκθεση πεπραγμένων του τοπικού ή περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

Κάθε τοπικό ή περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης έχει την υποχρέωση να εκδίδει ετήσιο απολογισμό – έκθεση πεπραγμένων με το στρατηγικό πλαίσιο, τη στοχοθεσία, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τα αποτελέσματα λειτουργίας με βάση συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης, καθώς και να κάνει προτάσεις βελτίωσης σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς και τα έργα υποδομής.

Άρθρο 11 Εξουσιοδοτική διάταξη Μέρους Α΄

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 3, ως ελάχιστες ποσοτικές και ποιοτικές προϋποθέσεις, για τον χαρακτηρισμό μίας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Η διαβούλευση πραγματοποιείται στον σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/tourism/?p=2043

.
.