Εξέλιξη τουριστικών μεγεθών και δεικτών των κυριότερων αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα
Δημοσιεύθηκε στη σελίδα του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η μελέτη αναλύει τα στοιχεία του εισερχόμενου τουρισμού συνολικά και επιμέρους για τις χώρες της ζώνης του Ευρώ, τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του Ευρώ και τις Λοιπές Χώρες για την περίοδο 2016-2020. Αναλύονται τα μεγέθη για Αφίξεων, Διανυκτερεύσεων και Εισπράξεων και οι βασικοί δείκτες Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη, Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση και Μέση Διάρκεια Παραμονής.

.
.